Текущи проекти на Центъра

Центърът за семиотични и културни изследвания, в сътрудничество с български висши училища, участва в проект BG051РО001-3.3.07-0002 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Центърът е регистриран като работодател, а негови членове и поканени от Центъра експерти участват като ментори и академични наставници. Обяви на позиции за студенти можете да следите тук: