Цели на Центъра

Центърът за семиотични и културни изследвания (Cultural and Semiotic Studies Center /CSSC/) е сдружение, което осъществява дейност в частна полза, под формата на образователна, изследователска, творческа, проектна, консултативна, експертна, редакторска, издателска, разпространителска, организационна, рекламна дейност и PR в следните области:
 • култура (културни изследвания, културно наследство, културен туризъм, културен мениджмънт, арт-пазар);

 • образование (висше, средно, професионално);

 • хуманитарни, социални и икономически изследвания, семиотика, лингвистика, антропология, социални изследвания на пола, биоетика, проблеми, свързани с интернет и цифровизацията, проблеми на пазара;

 • изкуство (литература, кино, театър, изобразително изкуство, фотография и др.);

 • реставрация и архитектура.

Сдружението извършва също така и благотворителна дейност.

Цели на Центъра:

В областта на образованието (висше, средно, професионално образование; продължаващо обучение):

 • да осъществя инициативи за плавен преход между образователните степени;
 • да съдейства за обвързване на бакалавърската степен с нуждите на пазара, на магистърската и докторската степен – с нуждите на обществото на знанието; на професионалното обучение с изикскванията на бизнес средата;
 • да съдейства за въвеждане на електронното обучение във висшите, професионалните и средните училища;
 • да провежда самостоятелно или в сътрудничество с други институции образователни форуми;
 • да провежда самостоятелно или в сътрудничество с други институции регулярни анкетни проучвания, в частност свързани и с посочените в чл. 5 области, по отношение на: нагласите за висше образование в средните училища, компетенциите на завършващите студенти, реализацията на завършилите студенти, мнението на работодателите;
 • да съдейства за изграждането на alumni асоциации във висшите училища, в частност и по специалности от посочените в чл.5 области.

В областта на хуманитарните и социалните изследвания (семиотика, лингвистика, антропология, социални изследвания на пола, биоетика) и в областта на изкуството (кино, театър, изобразително изкуство, фотография):

 • да инициира и изработи в сътрудничество с други образователни институции и работодатели компетенции за степените „магистър” и „доктор” в областта на хуманитарните и социалните науки и изкуствата, в частност за обучението по семиотика. да съдейства за кариерното израстване на студентите в посочените области;
 • да разработва интердисциплинарни програми и курсове;
 • да организира съвместно с висши училища конкурси в областта на семиотиката и културните изследвания;
 • да инициира учредяването на награден фонд (стипендии) в областта на семиотиката и културните изследвания, който да стимулира магистри, докторанти, постдокторанти и млади учени към по-високи научни постижения;
 • да съдейства пред работодатели за по-добри условия на стажове, практики и работа на завършващите в посочените области;
 • да организира самостоятелно или в сътрудничество с други институции образователни и научни форуми;
 • да издава самоостоятелно или в сътрудничество с други институции издания в посочените области.

В областта на културата (културни изследвания, културно наследство, културен туризъм):

 • да допринася за опазване на културното наследство; 
 • да изследва и популяризира връзките на българската култура с други култури в исторически и съвременен аспект, с приоритет културата на Света Гора и Светите земи;
 • цялостно изследване и представяне на Светогорското ръкописно, изобразително, стопанско и архитектурно наследство (създаване на Електронна библиотека с каталози по области; запознаване на научните среди с това наследство под формата на образователни услуги, печатни издания, мултимедии, организиране на изложби, конференции и семинари; създаване на „Светогорска стая” (Mount Athos’ Room), в която да бъдат периодично показвани артефакти от Света гора; създаване и разпространяване на авторски продукти, свързани със Света Гора);
 • да предложи и развие нови интердисциплинарни форми на културен туризъм, свързани с опознаването, разбирането и опазването на културното наследство;
 • да създаде архив, в който да се съхранят важни достижения на българската култура и нейните отношения с други култури, който да улесни достъпа до това културно наследство и който да популяризира културните връзки през вековете и тяхната значимост за съвременния свят.

В областта на реставрацията и архитектурата:

 • да инициира дейности по опазване на културното наследство в българските и светогорските манастири и църкви; 
 • да съдейства за описване и изследване на архитектурното наследство на Света Гора.