e-library

библиотека HUMANITAS

СЕМИОТИКА

Антологични страници и учебни материали в областта на общата и приложна семиотика с акцент върху семиотика на културата и семиотика на изкуството (в помощ на обучението по семиотика за студенти и докторанти от НАТФИЗ "Кр. Сарафов" и СУ "Св. Климент Охридски")

Семиотични практики

Учебни материали и презентации в областта на приложните семиотики и практиките на интерпретацията (в помощ на обучението по семиотика за студенти и докторанти от НАТФИЗ "Кр. Сарафов" и СУ "Св. Климент Охридски").

ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА: теории и практики

Антологични страници и учебни материали в областта на теорията и практиката на интерпретацията (в помощ на обучението по дисциплини, свързани с теория и история на интерпретацията, за студенти и докторанти от НАТФИЗ "Кр. Сарафов" и СУ "Св. Климент Охридски").

Лингвистика и науки за литературата

Антологични страници и учебни материали в областта на лингвистиката, литературната теория и литературната история в помощ на обучението на студентите от НАТФИЗ "Кр. Сарафов" и СУ "Св. Климент Охридски".

Страница на Центъра за семиотични и културни изследвания за докторанти, постдокторанти и млади учени. ISSN 2815-3553. Национален референтен списък: ID№4578

Центърът за семиотични и културни изследвания дава възможност на докторанти, постдокторанти и млади учени от НАТФИЗ "Кр. Сарафов" и СУ "Св. Климент Охридски" да публикуват свои статии и части от дисертационни трудове в областта на изкуствата и хуманитарните науки.

библиотека СВЕТОВНА КУЛТУРА

Култура и цивилизация

Центърът за семиотични и културни изследвания разработва този раздел в сътрудничество с НАТФИЗ "Кр. Сарафов". Разделът съдържа антологични страници и учебни материали в помощ на обучението в модула "Световна култура" за студентите от НАТФИЗ "Кр. Сарафов"

Ренесанс, барок, рококо

Разделът съдържа антологични страници и учебни материали, свързани с историята и културата на Ренесанса и Барока.

Просвещение

Разделът съдържа антологични страници и учебни материали, свързани с историята и културата на Просвещението.

Романтизъм

Разделът съдържа антологични страници и учебни материали, свързани с историята и културата на романтизма.

Модернизъм

Разделът съдържа антологични страници и учебни материали, свързани с историята и културата на модернизма.

Постмодернизъм

Разделът съдържа антологични страници и учебни материали, свързани с историята и културата на постмодернизма.

От Формализма до постструктурализма

Разделът съдържа антологични страници и учебни материали, свързани с формализма и структурализма.

Българско възраждане

Разделът съдържа антологични страници и учебни материали, свързани с историята и културата на Българското възраждане.

Български модернизъм

Разделът съдържа антологични страници и учебни материали, свързани с българските форми на модернизма.

Света Гора - Атон

Разделът съдържа учебни материали, свързани с историята на манастирите в Света Гора - Атон.

Библиотека на CSSC

Книги

Авторски монографии и съставителства на членове на CSSC.

Статии, преводи, интервюта

Авторски статии, преводи и интервюта на членове и асоциирани членове на CSSC.

Учебни помагала

Авторски учебни материали на членове на CSSC.

Архив

Публикации на архивни материали на CSSC.