Семиотика 2

Из: Речник на съвременните литературни термини, 1973 (бълг. превод 1993)

  Изтегли!


0.81 MB 


"Все пак семиотиката се изучава последователно сравнително отскоро, нейната история изобилства с превратности... Въпреки по-широките методологически възможности на термините на Пърс до съсвем неотдавна Сосюр упражняваше по-силно влияние. Най-сериозният подход към семиотика на културата идва от Източна Европа. Семиотика на културата е още в зародиш, но обещава да бъде от голям интерес..." Вън от всяко съмнение е, че някои от тезите в речника на Фаулър трябва да бъдат преразгледани днес, но за тази цел трябва да се познава духа на времето, в което са поднесени.