За семиосферата

Юрий М. Лотман

  Изтегли!


0.96 MB 


Изминатият през последните двадесет години път на семиотични изследвания позво-лява да се погледнат по различен начин много неща. Както може да се предполага сега, ясните и функционално еднозначни системи не съществуват изолирано в своето реал-но функциониране. Тяхното разграничаване е обусловено от евристичната необходи-мост. Фактически нито една от тях, взета отделно, не е в състояние да работи. Те функ-ционират само когато бъдат потопени в определен семиотичен континуум, запълнен с разнотипни и намиращи се на различни равнища на организация семиотични образу-вания. По аналогия с въведеното от В. И. Вернадски понятие „биосфера“ ще наричаме този континуум семиосфера.