Знак

Цветан Тодоров, 1972 (бълг. превод: 1992)

  Изтегли!


0 MB 


Христоматиен речников текст на Цветан Тодоров от 1972 г. (бълг. превод в Литературна мисъл, 1992), който предлага прочити на понятието "знак" (дефиниции на понятието през погледа на Пърс, Сосюр и Йелмслев; видове знаци; специфика на вербалния и на невербалния знак и т.н.)в контекста на годините на разцвет на френския структурализъм.