Речник на филмовите термини

Ивайло Знеполски, 1988

  Изтегли!


0 MB 


При изграждането на речника се облягахме върху цялата история на филмовата теория. Речникът обхваща не само исторически сложилите се различни възгледи за филмовите понятия, но е и чувствителен към тяхната историческа еволюция. Двете части - традиционната и модерната - на филмовата теория не са нито разделени с пропаст, нито несъвместими. /Ив. Знеполски/