e-library

Книги

Кратък речник на литературните и лингвистични термини

Амелия Личева, Гергана Дачева, 2012

Кратък речник на литературните и лингвистични термини

Съвременен речник, който не само опитва да прочете едновременно понятия от някога близки, но днес поотдалечили се като методология и интерпретация полета (литературна теория и лингвистиката), но и да покаже, че независимо от различията, двете полета могат да функционират и поднесени по този начин. Удобен като справочно помагало за ученици, студенти и преподаватели.


Речник по Нова българска литература

Магдалена Шишкова, Сабина Беляева, Мирослав Дачев, 1994

Речник по Нова българска литература

Речник по Нова българска литература е замислен и създаден в началото на демократичните промени след 1989 г. с идеята да представи един нов прочит на автори, текстове и процеси в литературата, като включва и имена, които до този момент не са попадали в подобен род издания (Георги Марков, Атанас Славов, Петър Увалиев, Цветан Тодоров, Юлия Кръстева и др.)


Семиотика на парите

Мирослав Дачев, 2010

Семиотика на парите

Пазарът, борсата и банката не са по-близо до парите от музея, художествената галерия, библиотеката: ако първите експлицират статиката и динамиката на парите като знак за финансов и икономически свят, вторите имплицират стихията на парите като знак за културни светове. В това се опитва да убеди книгата „Семиотика на парите”, извиквайки Библията и изкуството като теми в отделните си части. Светът на парите и светът на културата могат да бъдат разглеждани в тяхната автономност, отделно. Но те могат за бъдат разглеждани и заедно – тази вяра е в основата на усилието, мислено като семиотика на парите.


Word and Image

Miroslav Dachev, 2003

Word and Image

Екстракт от книгата "Слово и образ" на англ. език, представен по текста на българското издание. Книгата "Слово и образ" представлява монографично изследване върху динамиката в отношенията между слово и образ. Сюжетът на взаимодействията е избран от модерната българска литература: „разговорът” между поета Теодор Траянов и художника Сирак Скитник. Срещата е на страниците на стихосбирката „Български балади”. Първото и второто издание на този текст се превръщат в място, където слово и образ взаимно се харесват, преплитат, отблъскват, без да могат да се забравят и така заедно изграждат смисъла на Траяновата стихосбирка. Книгата оживява две отдавна събудени за живот критически метафори – палимпсеста и полилога – като им дава конкретна посока на развитие в полето на българската култура.


Семиотика на цвета

Мирослав Дачев, 1997

Семиотика на цвета

Авторът предлага проект за изследване на цветовостта в художествената литература и за осмисляне на проблема за цвета в културата. Проектът, наречен „семиотика на цвета”, е ориентиран към модерността и реализиран върху творчеството на поетите-символисти. С акцент върху поезията на Яворов, Траянов, Дебелянов, Лилиев, Попдимитров, Ясенов, Н.Райнов, Тр.Кунев, Л.Стоянов, Ив.Грозев и връзки към поезията на френските и руски символисти.


Beyond the Shadows of the Signs

Miroslav Dachev, 2001

Beyond the Shadows of the Signs

Резюме на книгата "Подир сенките на знаците" на англ. език, представено по текста на българското издание. Книгата "Подир сенките на знаците" представлява сборник с есета по семиотика. Част от тях дебатират понятието модернизъм, други езика на символизма, а трети интерпретират текстове на модерни и съвременни автори. Водеща за цялата книга е идеята за семиотичното като начин на мислене, който слага отпечатък върху всяка произвеждана интерпретация и свръхинтерпретация и позволява – чрез идеята за знаковостта – да мислим художествените текстове като взаимопроникващи се светове.


Семиостилистика

Гергана Дачева, 2001

Семиостилистика

"Семиостилистика" представя част от докторската дисертация на автора. Книгата въвежда (в първа и втора глава) в лабиринта на отношенията между семиотиката - като начин на мислене и стилистиката - като утвърдена дисциплина в един лингвистичен аспект, а в трета глава предлага нови възможности пред стилистиката при прочита на знаковостта в художествената литература.


Семиостилистика: знаковост и текстовост

Гергана Дачева, 2001

Семиостилистика: знаковост и текстовост

Публикация на втора глава от книгата "Семиостилистика" (2001), която представя динамичните отношения между знаците и текста в проекта на една бъдеща семиостилистика. В главата се разглеждат също различни възгледи за знака и текста, както на т. нар. "бащи" на класическата семиотика, така и от съвременната епоха до края на 20 век. Представя се и типология на знаковите модели.


Семиостилистиката: методологически и практически перспективи

Гергана Дачева, 2001

Семиостилистиката: методологически и практически перспективи

Публикация на третаглава от книгата "Семиостилистика" (2001), която представя методологическите и практическите перспективи пред една бъдеща семиостилистика. Акцент в главата са семиостилистичните интерпретации, определени като диалози на ризоматично отворените и на затворените светове.


Стилистични кодове на комичното

Гергана Дачева, 2002

Стилистични кодове на комичното

"Стилистични кодове на комичното" е по същество практическо приложение на проекта "семиостилистика" в един съзнателно избран аспект на художествената литература - текстове, в които естетическата категория "комично" е пределно видима. За целта книгата се ограничава върху текстове на двама автори - "Записки по българските въстания" на Захари Стоянов и "Преди да се родя и след това" на Ивайло Петров - като наблюденията са осъществени на различните езикови равнища.


Семиотика на заглавието

Гергана Дачева (2014)

Семиотика на заглавието

Aliquid stat pro aliquo – едно от най-жизнените определения за знака в историята на семиотиката сякаш е създадено, за да хвърля светлина и върху природата на заглавието. И наистина, какво друго е едно заглавие, ако не stat pro aliquo? Лишено от текст, на който да бъде заглавие, то вече няма онази действена сила, която ни кара да го изричаме, помним и съотнасяме. Текстът е възможен без заглавие, но заглавието е трудно мислимо без текст (без значение дали е видим, присъстващ тук и сега, или скрит някъде другаде). Дори случаите, в които имаме обещано (изречено, записано, подхвърлено) заглавие, то е неизбежно заглавие на нещо.


Цветът в петокнижието

Мони Амалех, 2006

Цветът в петокнижието

След разработка на Цветовата теория авторът пристъпва към темата за езика на цветовете в Стария завет. Сравняват се ивритският и българският текст, а за помощ са привлечени данни от първите преводи на различни езици – Септуагинта (старогръцки), Вулгата (народолатински), Версията на крал Джордж (английски), преводът на Мартин Лутер (немски), достъпни за масовия читател старобългарски и руски източници. Книгата е разказ, предназначен специално за българския читател, за това какво се губи и какво остава от ивритския сакрален текст след превод на български и други индоевропейски езици. Разказът за цветовете в Библията оставя впечатление не толкова на езиковедски труд, колкото на проникновение и надникване във вътрешния логос, който Библията събужда у нас.


Прагматични аспекти на устната реч

Йовка Тишева, 2013

Прагматични аспекти на устната реч

Обект на наблюдение и анализ в тази работа са особеностите на устната реч, които отразяват различни аспекти на комуникативно-прагматичните отношения: отношенията между участниците в комуникацията, комуникативните цели на говорещите, връзката на конкретното изказване с дискурса, избора на контекст за интерпретация на съдържанието на изказването и т.н.


St John the Baptist

Miroslav Dachev, 2016

St John the Baptist

Публикация на част от текста (на английски език) от едноименна авторска книга, публикувана от A&T Publishing Ltd. през 2016 г., включваща албумна част с 210 цветни изображения на свети Иоан Кръстител от църкви, манастири и музеи в България и по света с акцент върху Света Гора - Атон. Том 3 от поредица "Атониада".


St Mary Magdalene

Miroslav Dachev, 2017

St Mary Magdalene

Публикация на част от текста (на английски език) от едноименна авторска книга, публикувана от A&T Publishing Ltd. през 2017 г., включваща албумна част със 190 цветни изображения на света Мария Магдалина от църкви, манастири и музеи в България и по света с акцент върху Света Гора - Атон. Том 4 от поредица "Атониада".


The Holy Apostles Peter and Paul

Miroslav Dachev, 2018

The Holy Apostles Peter and Paul

Публикация на част от текста (на английски език) от едноименна авторска книга, публикувана от A&T Publishing Ltd. през 2018 г., включваща албумна част с 200 цветни изображения на светите апостоли Петър и Павел от църкви, манастири и музеи в България и по света с акцент върху Света Гора - Атон. Том 5 от поредица "Атониада".


St George: Iconography

Miroslav Dachev, 2019

St George: Iconography

Публикация на част от текста (на английски език) от едноименна авторска книга, публикувана от Център за семиотични и културни изследвания и A&T Publishers Ltd. през 2019 г., включваща албумна част със 190 цветни изображения на сцени от житието на св. Георги от църкви, манастири и музеи в България и по света с акцент върху Света Гора - Атон. Том 6 от поредица "Атониада".


The Akathistos Hymn: Word and Image

Miroslav Dachev, 2020

The Akathistos Hymn: Word and Image

Публикация на част от текста (на английски език) от едноименна авторска книга, публикувана от Център за семиотични и културни изследвания през 2020 г., включваща албумна част със 190 цветни изображения на сцени от Богородичния Акатист от църкви, манастири и музеи в България и по света с акцент върху Света Гора - Атон. Том 7 от поредица "Атониада".