e-library

Статии

Languages of European Modernity (In: Slovak Review)

Miroslav Dachev (1998)

Languages of European Modernity (In: Slovak Review)

Dachev’s assumption based upon the semiotic potential of language is closest to post-modern pluralism in the reception of modernity. Dachev’s programming text offers a structural and semiotic model of intercultural dialogues on the basis of a “modernist quest-within-language”.


Languages of European Modernity (In: Bulgarian and Slovak Interpretations)

Miroslav Dachev (2000)

Languages of European Modernity (In: Bulgarian and Slovak Interpretations)

Dachev’s assumption based upon the semiotic potential of language is closest to post-modern pluralism in the reception of modernity. Dachev’s programming text offers a structural and semiotic model of intercultural dialogues on the basis of a “modernist quest-within-language”. He gives it historical and methodological specificity in ‘Boundaries on Language in Modernist Consciousness” through the linguistic experimenting of symbolism and other “-isms” after it.


Анаграмата в женските портрети на Е. Попдимитров

Мирослав Дачев (2003)

Анаграмата в женските портрети на Е. Попдимитров

Текст за това докъде стигат смисловите внушения, когато читателят открие анаграмата в стихотворението „Мария Магдалена” и как образът-име Иисус Христос заживява по нов начин. Четен като доклад на юбилейната конференция за Попдимитров в София през 2005 г., посветена на 120 години от рождението на Попдимитров.


Литературната Семиотика: флирт или закономерност

Мирослав Дачев (2004)

Литературната Семиотика: флирт или закономерност

Предлаганият тук материал представя текста на едноименната лекция, четена на общоуниверситетски семинар в НБУ през 2004 г.


Word and Image: Semiotic Reading

Miroslav Dachev (2006)

Word and Image: Semiotic Reading

М.Dachev explores the dialogue between two artistic worlds in his article ‘Word and Image: Semiotic Reading. On a Dialogue from Bulgarian Modernity’ (In: Images of the Other in Literary Communication). Dachev reads in parallel the poems in the book by the Bulgarian symbolist Teodor Trayanov ‘Bulgarian Ballads’ and the illustrations accompanying them, drawn by the eminent artist Sirak Skitnik. Dachev’s reading tries in its turn to deepen into the artist’s reading of the texts. The drawings interpret the ballads and create new meanings by the rhetoric of the iconic gestures.


Прагматични аспекти на устната реч

Йовка Тишева, 2013

Прагматични аспекти на устната реч

Обект на наблюдение и анализ в тази работа са особеностите на устната реч, които отразяват различни аспекти на комуникативно-прагматичните отношения: отношенията между участниците в комуникацията, комуникативните цели на говорещите, връзката на конкретното изказване с дискурса, избора на контекст за интерпретация на съдържанието на изказването и т.н.


Анаграмата в поезията на Е. Попдимитров

Мирослав Дачев (2007)

Анаграмата в поезията на Е. Попдимитров

Попдимитров непрекъснато артикулира в собствените си стихове не само името на обикнати женски образи, но и своето име чрез имената на женските образи. Текстът е четен на юбилейна конференция в Босилеград, Сърбия, през 2003 г., посветена на 60 години от смъртта на Попдимитров.


Цветан Тодоров: от литературната към хуманната семиотика

Мирослав Дачев (2009)

Цветан Тодоров: от литературната към хуманната семиотика

В статията се разглежда въпроса какво се променя във възгледите на Цветан Тодоров през годините, че говорим за изместване на интереса на заниманията му (от семиотиката, лингвистиката и литературознанието към философията, културологията, морала, политиката); има ли наистина изместване и коя е истинската му посока. В статията се отстоява тезата, че Тодоров изоставя заниманията със семиотиката като с научна дисциплина, но не и перспективите, които семиотичното предлага на търсещия дух.


Семиотика на парите - 1

Мирослав Дачев (2010)

Семиотика на парите - 1

Пари и думи. Да четем истории. Пари, алегория, смисъл. По следите на една история от Новия Завет или библейски кодове на парите.


Семиотика на парите - 2

Мирослав Дачев (2010)

Семиотика на парите - 2

Пари и образи. Да четем картини. Лихварят и неговата жена или функции на парите в живописта на нидерландските майстори от 16 век.


Семиотика на парите - 3

Мирослав Дачев (2010)

Семиотика на парите - 3

Пари и образи. Да четем банкноти. Три грации в света на парите или как античният свят и светът на музея оживяват в прочита на една банкнота.


Три грации в света на парите

Пари и култура (2008)

Три грации в света на парите

Те са прегърнати, плахо усмихнати, сякаш да не събудят с прекомерната си радост недоверие към митологичното време и нрави. Ръцете на всяка от тях търсят с пръсти тялото на другите две, докосването изглежда безгрижно и невинно, не провокира безпокойство.


Пари, алегория, смисъл

Пари и култура (2011)

Пари, алегория, смисъл

Парите говорят: с гласа на Спасителя - уверен, изпълнен с мъдрост, като в историята с динария или с талантите. Понякога пак с гласа на Спасителя, но тих и спокоен, като в историята с двете лепти на вдовицата и историята с жената с алабастрения съд и скъпото миро.


Да танцуваш с Логоса (опит върху семиотиката на танца)

Мирослав Дачев, 1994 (2001)

Да танцуваш с Логоса (опит върху семиотиката на танца)

Сред многото въпроси, които посланието на Васил Попов оставя да звучат у читателя (поне при мен е така), един звучи особено натрапчиво. Той не е, както би могло да се предположи, “коя е баба Неделя?”, а “какво е баба Неделя?” Баба Неделя е символен модус-субстанция и форма на българското, видяно в собствената му битийност. Приелото човешки измерения българско, неумиращо, вечно съществуващото като дискурс и събитие. Разбулващото тайнствата на живота и смъртта – самото то тайнство.


Клод Леви-Строс, 1962 и след това

Мирослав Дачев, 1998 (2001)

Клод Леви-Строс, 1962 и след това

В хуманитарното знание Леви-Строс извършва полагания, надхвърлящи етнологията и антропологията и съвсем невписващи се единствено в представата за структурализъм. Начинът на мислене за митологичното, първобитното и цивилизационното, е в състояние да проникне във всеки един тип анализ, във всяка една методология и да заживее миролюбиво с нейната валидност. След Леви-Строс те се превръщат в индекси на културното ни самосъзнание и това е осезаемо дори само от няколкото страници текст на Леви-Строс в съвместния анализ с Якобсон.


Висшето образование: предизвикателства и перспективи

Мирослав Дачев (2006)

Висшето образование: предизвикателства и перспективи

Текстът е представен като доклад на международната конференция "Висше образование и научни изследвания в общества на знанието" (2006), организирана от фондация "Фридрих Науман", НБУ и Фондация за хуманитарни и социални изследвания.
Системата за трансфер на образователни кредити и висшето образование в България

Мирослав Дачев (2002)

Системата за трансфер на образователни кредити и висшето образование в България

Текстът разглежда за първи път в България въвеждането на системата за образователни кредити във висшите училища във връзка с моделите на финансиране на висшето образование (по проект на Институт за изследване на интеграцията, издание на Отворено общество).


Glasgow Convention

Мирослав Дачев (2005)

Glasgow Convention

Текстът разглежда дискутираните проблеми на срещата на европейските университети в Глазгоу и определя следствията за системата на висшето образование в България (доклад, четен на Национален семинар на съветниците по Болонския процес в България през 2005).


Интервю с Негово Високопреосвещенство Велички епископ Сионий

Интервю с Негово Високопреосвещенство Велички епископ Сионий

Интервю с Негово Високопреосвещенство Велички епископ Сионий за сп. "Пари и култура" на тема Парите и Библията
Отражение на 1300-годишнината на България в паметници на монументалното изкуство

Радослав Илиев (2015)

Отражение на 1300-годишнината на България в паметници на монументалното изкуство

Темата за паметниците от времето на социализма е една от най-актуалните в българския културен и политически живот. Това е едно от местата, в които общественият дебат успява да плени немалка част от обществото и множеството мнения са понякога много противоречиви...


Политическият език в медиен контекст

Деница Георгиева (2015)

Политическият език в медиен контекст

Настоящата работа е опит да се вникне в природата на политическия език, начините, по които той функционира, но и в контекстите, в които той се изявява. Всичко това е подчинено на идеята, че връзката между политическия език и медиите е не просто силна и значима, но в много случаи определяща за развитието на политическия език, а и за самото медийно пространство.


Семиотиката: критическа наука и/или критика на науката

Юлия Кръстева, 1969 (бълг. превод: 1994)

Семиотиката: критическа наука и/или критика на науката

Един от програмните текстове на Юлия Кръстева от 1969 г. (бълг. превод в сп. Литературата, 1994), част от книгата "Семейотике", която очертава цялостно полето на семиотиката и прави един от първите смели опити да прочете семиотиката като начин на мислене. Разгледано е и отношението семиотика - литература.


Семиотика: Създаването на формулата

Юлия Кръстева, 1969 (бълг. превод: 1994)

Семиотика: Създаването на формулата

Текстът е тип знаково продуциране, което заема точно определено място в историята и произлиза от специфична наука, която трябва да се дефинира. Като преминава отвъд творбата и книгата, литературният процес ни предоставя текстове: знакови продукти, чиято епистемологична сложност произлиза от свещените антични химни.


Знак

Цветан Тодоров, 1972 (бълг. превод: 1992)

Знак

Христоматиен речников текст на Цветан Тодоров от 1972 г. (бълг. превод в Литературна мисъл, 1992), който предлага прочити на понятието "знак" (дефиниции на понятието през погледа на Пърс, Сосюр и Йелмслев; видове знаци; специфика на вербалния и на невербалния знак и т.н.).


Семиотика

Цветан Тодоров, 1972 (бълг. превод: 1992)

Семиотика

Христоматиен речников текст на Цветан Тодоров от 1972 г. (бълг. превод в Литературна мисъл, 1992), който предлага прочити на понятието "семиотика" в исторически аспект (кои са източниците на съвременната семиотика) и в критически аспект (семиотиката все още е по-скоро проект, отколкото наука).