Света Гора - Атон и "Библиотека Атониада"

Бойка Доневска (2022)

  Изтегли!


0.18 MB 


По същностните си характеристики, всички издания от „Атониада“ принадлежат към категорията на комплексните трудове и изграждат принципни постановки в крайно разнородната и понякога бих казала, трудно дефинируема област на иконографските изследвания. Разглежданата проблематика се разполага в пограничната територия между семиотика, изкуствознание, богословие, социологически аспекти на изкуството и още многобройни фактори от различен порядък. Подобен висок, изследователски хоризонт изисква изключителна ерудиция, интердисциплинарност на научния подход и интерпретативна изобретателност, присъщи на оригиналния стил на Мирослав Дачев. Сам по себе си, монографичният тип на книгите, при това в надграждаща се последователност, внушава още по-голям респект във време, когато в българската хуманитаристика определено превалират проучванията с частен характер.