e-library

ФОРМАЛИЗЪМ / СТРУКТУРАЛИЗЪМ

За литературната еволюция

Юрий Тинянов

За литературната еволюция

Положението на историята на литературата сред другите културни дисциплини продължава да си остава като на колониална държава. За да стане най-после наука, историята на литературата трябва да има претенция за достоверност. Необходимо е да бъдат преразгледани всичките й термини и особено самият термин “история на литературата”.


Литературният факт

Юрий Тинянов

Литературният факт

Що е литература? Що е жанр? Всеки уважаващ себе си учебник по теория на словесността неизбежно започва с тези определения. Теорията на словесността упорито се съзтезава с математиката в особено плътни и уверени статистически определения, забравяйки, че математиката е построена върху определения, а в теорията на литературата определенията не само не са основа, а са следствие от непрекъснато променящия се, еволюиращ литературен факт.


Проблеми на изучаването на литературата и езика

Юрий Тинянов, Роман Якобсон

Проблеми на изучаването на литературата и езика

Проблемите на литературната наука и науката за езика изискват нова методология и нова терминология. Еволюцията на литературата не може да бъде разбрана, ако използваният в литературата както литературен, така и извънлитературен материал, не бъде разгледан от функционална гледна точка.


Комуникативен модел и функции на езика

Роман Якобсон

Комуникативен модел и функции на езика

Схема на комуникативния модел на Якобсон и функциите на езика. Из: Roman Jakobson. Linguistics and Poetics. - In: Modern Criticism and Theory. A reader. Ed. by D. Lodge with N. Wood, 30-55.


Знаково въображение

Ролан Барт

Знаково въображение

Всеки знак включва или предполага три отношения. Едно вътрешно отношение, което свързва означаващото с означаемото му, и две външни означения: първото от тях е виртуално, то свързва знака с един специфичен запас от други знаци, от които го отде-ляме, за да го въведем в дискурса; второто е актуално, то свързва знака с другите, пред-хождащи или следващи знаци на изказването. Това са трите знакови въображения: символично, парадигматично и синтагматично.


Семиотика

Цветан Тодоров

Семиотика

Семиотиката (или още семиологията) е науката за знаците. Вербалните знаци винаги са играли първостепенна роля и размисълът върху знаците се е смесвал дълго време с размисъла върху езика. Въпреки съществуването на толкова трудове и близо век история (и на двайсет века предистория) семиотиката остава повече проект, отколкото установена наука. Причината е не само в необходимо бавния ритъм на една наука в началните й моменти, а също и в известната несигурност по отношение на основните принципи и понятия, в частност дори на понятието за лингвистичен и нелингвистичен знак.