Общо събрание на Центъра

 

Центърът за семиотични и културни изследвания ще проведе годишното си отчетно събрание на 29 март 2024 г., 18.00 ч., в гр. София, бул. Дондуков №77, при следния дневен ред:

1. Годишен и финансов отчет за дейността на Центъра през 2023 г.

2. План за дейността на Центъра през 2024 г.

3. Бюджет на Центъра за 2024 г.

4. Вътрешни актове.

5. Прием на нови членове.

6. Разни.

от УС, 17.01.2024

Всички документи за събранието са на разположение както в хартиен вид (Кумата №2), така и в електронен (в страницата на Центъра).