Общо събрание на Центъра

 

Центърът за семиотични и културни изследвания свиква годишно общо събрание на 30 март от 18 ч. в кв. Бояна, Кумата 2, при следния дневен ред:

1.Годишен отчет за дейността на Центъра през 2014 г. 2.Финансов отчет на Центъра за 2014 г. 3.План за дейността на Центъра през 2015 г. 4. Бюджет на Центъра за 2015. Вътрешни актове. 6. Прием на нови членове. 7. Разни.

Материалите за събранието са на разположение на адреса на Сдружението.

28 февруари 2015

Председател на УС на Центъра: проф. М. Дачев

за повече информация: midachev@abv.bg