Общо събрание на Центъра

 

Центърът за семиотични и културни изследвания ще проведе годишното си отчетно събрание на 31 март 2016 г., 18.00 ч., в гр. София, бул. "Вл. Вазов", №40, ет2, при следния дневен ред:

1. Годишен отчет за дейността на Центъра през 2015 г.

2. Финансов отчет на Центъра за 2015 г.

3. План за дейността на Центъра през 2016 г.

4. Бюджет на Центъра за 2016 г.

5. Вътрешни актове.

6. Прием на нови членове.

7. Разни.