Общо събрание на Центъра

 

Центърът за семиотични и културни изследвания ще проведе годишното си отчетно събрание на 28 март 2018 г., 18.00 ч., в гр. София, ул. "Три уши", №103, при следния дневен ред:

1. Годишен отчет за дейността на Центъра през 2017 г.

2. Финансов отчет на Центъра за 2017 г.

3. План за дейността на Центъра през 2018 г.

4. Бюджет на Центъра за 2018 г.

5. Вътрешни актове (Промени в Устава).

6. Прием на нови членове.

7. Разни.

от УС, 28.02.2018

Всички документи за събранието са на разположение както в хартиен вид (Кумата №2), така и в електронен (в страницата на Центъра).