Включване в ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

 

Центърът за семиотични и културни изследвания се включи в ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.